Ochrana osobných údajov ZL

Občianske združenie Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR nájdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisujú, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom so sídlom Pod kaštieľom 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava osobné údaje od fyzických osôb a tie ďalej spracúva na určitý účel.

Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracované len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom spracúva.

Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.

Ak potrebujete s našimi informáciami pomôcť alebo máte k týmto informáciám nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím na emailovej adrese: laura.dubnica@gmail.com; alebo na adrese organizácie: Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Ako osobné údaje spracúvame

Spracúvame osobné údaje

Ako osobné údaje spracúvame

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame, zahŕňajú Vaše:

 • meno a priezvisko členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie ,
 • dátum narodenia členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • adresa trvalého bydliska členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel, členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie alebo účastníkov podujatia, ktoré organizácia,
 • údaje o zdraví členov organizácie a účastníkov podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou.

 Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Získavame a využívame osobné údaje

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie a školského zariadenia alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou.

Ako Vaše osobné údaje využívame

Vaše osobné údaje využívame na:

 • evidenciu členov organizácie,
 • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
 • evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou,
 • na preukázanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže za účelom čerpania dotácie na podporu práce s mládežou, mesto Dubnica nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, obce, v ktorých majú členovia organizácie trvalý pobyt,
 • na preukázanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou a školským zariadením donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže, mestu Dubnica nad Váhom, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, obciam, v ktorých majú členovia organizácie trvalý pobyt,
 • komunikáciu s Vami,
 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,
 • riešenie Vašich sťažností.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Iuventa – Slovenský inštitút mládeže,
 • Mestu Dubnica nad Váhom
 • Trenčianskemu samosprávnemu kraju
 • Obciam, v ktorých majú členovia organizácie trvalý pobyt
 • spoločnostiam, ktoré spracujú naše IT systémy,
 • zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.

 Ako chránime Vaše osobné údaje

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich;
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.
 • Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje.
 • Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

Aké sú Vaše práva
Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov.

 • Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.
 • Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracovaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom“.
 • Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov“.
 • Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie Vašich údajov“.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie týchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov“.
 • Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich osobných údajov“.
 • Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu“.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracovávame na základe týchto právnych základov:

 • evidencia aktuálnych členov organizácie– zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia,
 • evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie,
 • informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) zbierame pre zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí,
 • evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, a pod.),
 • emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracovávame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie,
 • evidencia bývalých členov organizácie a evidencia účastníkov podujatí z predchádzajúcich rokov – vedieme ju len v prípade, že existuje oprávnený záujem organizácie na preukazovaní počtu členov organizácie a účastníkov podujatí organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR a Iuventa – Slovenskému inštitútu mládeže, Mesto Dubnica nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, obce, v ktorých majú členovia trvalý pobyt, prípadne iný donor nás zaviazal v zmluve o poskytovaní finančnej podpory našich činností a existencie, aby sme uchovávali staršie údaje o členoch organizácie a účastníkoch podujatí pre spätnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov. V prípade, že by sme údaje nimi požadované neuchovávali v stanovenej dobe, hrozilo by, že by sme museli vrátiť finančné prostriedky poskytnuté daným donorom. Z tohto dôvodu existuje oprávnený záujem organizácie na uchovávaní týchto údajov po dobu stanovenú v príslušných zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov. Doba uchovávania týchto starších údajov býva zväčša od 5 do 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vždy prehodnocujeme, či je potrebné údaje ďalej uchovávať a v prípade, že vyhodnotíme, že to už nie je potrebné, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje.

Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracovaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Bližšia špecifikácia Vašich práv na ochranu osobných údajov

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
 • ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme hneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na emailovej adrese: laura.dubnica@gmail.com, alebo na adrese organizácie: Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM

K čomu si môžete vyžiadať prístup

Máte právo na:

 • potvrdenie, že spracovávame Vaše osobné údaje;
 • prístup k Vašim osobným údajom; 
 • a ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách).
 • Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie alebo školského zariadenia..

Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje

Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

Kedy môžete požiadať o vymazanie

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracovaniu, a to v prípadoch, kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;
 • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný);
 • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť;
 • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že ste s týmto účelom súhlasili).

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Kedy je možné obmedziť spracúvanie

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov;
 • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania;
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?

Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracovávali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje);
 • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a
 • zároveň dochádza k spracovaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracovanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU

Námietku proti spracovaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:

Oprávnené záujmy

Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracovávať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracovávať.

Ochrana osobných údajov SCVČL

Informácie potrebné na splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ, ktorým je Súkromné Centrum voľného času Laura Dubnica nad Váhom (ďalej len „SCVČ Laura“), so sídlom Pod kaštieľom 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom spracúva Vaše osobné údaje ak ste nám odovzdali písomnú žiadosť o členstvo v SCVČ Laura, nám odovzdali prihlášku na podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka, ste našim zamestnancom alebo dobrovoľníkom.

Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali boli získané na konkrétny, výslovne uvedený a legitímny účel a budú spracúvané zákonným spôsobom a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. SCVČ Laura ako prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia a vypracoval interné postupy pri spracúvaní osobných údajov s cieľom zaistiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto oblasti.

V prípade, že ste nám odovzdali písomnú žiadosť o prijatie do SCVČ Laura osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:

Účely a právny základ spracovania 

 • prihlásenie dieťaťa do SCVČ Laura a vykonanie organizačných a administratívnych opatrení v súvislosti s vydaním rozhodnutia o prijatí/neprijatí: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • prijatie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia dieťaťa a zdravia ostatných detí: Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zaradenie dieťaťa do záujmového útvaru podľa ročníka, uľahčenie vzájomnej komunikácie, členstvo v združení Laura, združenie mladých (zriaďovateľ SCVČ Laura), informovanie o činnosti SCVČ Laura a propagácia činnosti: právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje uvedené na prihláške, budú z hľadiska doby uchovávania spracúvané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty, počas ktorej je SCVČ Laura povinné prihlášky a pedagogickú dokumentáciu archivovať, budú osobné údaje zlikvidované.

V prípade, že ste vy, alebo osoba, ktorej ste zákonným zástupcom účastníkom podujatia, osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:

Účely spracúvania a právny základ spracúvania

– prihlásenie dieťaťa na podujatie (prihláška), vykonanie organizačných a administratívnych opatrení v súvislosti s realizáciou tábora (napr. prezenčky, objednávanie cestovných lístkov), prijatie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia dieťaťa a zdravia ostatných účastníkov tábora, informovanie o činnosti SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom a združenia Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom (napr. fotodokumentácia, video dokumentácia): právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Osobné údaje budú spracúvané pred začatím a počas podujatia. Po skončení podujatia budú osobné údaje spracúvané, až kým nebude odovzdaná dokumentácia k poskytnutým projektom a finančným prostriedkom.

III. V prípade, že ste naším zamestnancom alebo dobrovoľníkom osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:

Účely spracúvania

 • vykonanie organizačných a administratívnych opatrení pred, počas a po skončení pracovného pomeru/ dobrovoľníckej činnosti,
 • vydanie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti na účely poukázania asignovanej dane, 

Právny základ spracúvania

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje, budú z hľadiska doby uchovávania spracúvané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, následne budú osobné údaje zlikvidované.

Príjemcami osobných údajov môže byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Mesto Dubnica nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, obce, v ktorých majú dotknuté osoby trvalý pobyt, členovia zdravotnej služby, zriaďovateľ SCVČ – Laura, združenie mladých- stredisko Dubnica nad Váhom, účtovník.

Ako dotknutá osoba, od ktorej prevádzkovateľ získal osobné údaje máte voči prevádzkovateľovi za zákonom stanovených podmienok právo

 • požadovať prístup k jej osobným údajom,
 • na opravu alebo vymazanie poskytnutých osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracovaniu,
 • na prenosnosť osobných údajov,

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 82007 Bratislava 27.