Kto sme

Laura, združenie mladých stredisko Dubnica nad Váhom

Laura, združenie mladých stredisko Dubnica nad Váhom

Vznik: 11.3.1994

Cieľ výchovno- vzdelávacej činnosti: rozvoj osobnosti mladých ľudí, so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy, a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej a organizačnej.

Sídlo: Pod kaštiel’om 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom

Kontakt: scvcdubnica@gmail.com

Štatutárny zástupca ZL: Mgr. Lamiya Jalilová
Súkromné centrum voľného času Laura

Súkromné centrum voľného času Laura

Vznik: Scvč Laura bolo zriadené MŠ SR 1.7. 2007 a zaradené medzi súkromné školské zariadenia

Sídlo: Pod kaštiel’om 639/30, 01841 Dubnica nad Váhom

Zriaďovateľ: Laura, združenie mladých , stredisko Dubnica nad Váhom

Cieľ výchovno- vzdelávacej činnosti Scvč Laura: je výchova samostatných, zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú smerom k ľudským a kresťanským hodnotám a prosociálnym aktivitám. Prioritou je výchova sebavedomého mladého človeka, ktorý je schopný začleniť sa do spoločenského života a založiť si rodinu. Dôležitou skutočnosťou je aj snaha predísť vzniku negatívnych skúseností, ktoré by mladého človeka zbavovali energie alebo ho prinútili k dlhodobému úsiliu o nápravu základným postojom – preventívnym výchovným systémom. Vychovávateľ alebo animátor sa stávajú priateľom mladých. Svojím individuálnym prístupom mu pomáhajú objaviť hodnotu a schopnosti. Týmto spôsobom výchovno- vzdelávacia činnosť tvorí základy pre rast detí a mladých a ich sebarealizáciu.

Činnosť Scvč Laura: je realizovaná cez jednotlivé formy činnosti- pravidelná záujmová činnosť (krúžky a stretnutia v rovesníckych skupinách- „stretká“ a v asistovanej činnosti prostredníctvom voľných hier), príležitostná a prázdninová činnosť.

Cieľová skupina: deti a mladí bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, spoločenské postavenie, či kultúrne alebo národné pozadie. Do svojich aktivít sa snaží začleniť aj tých, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti. Je otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť a záujem zažiť a spoznať niečo nové. Vstup do priestorov je voľný pre každého.

Riaditeľka Scvč Laura: Mgr.Daniela Šušová